Home ALMA VỊNH THIÊN ĐƯỜNG ALMA Bán cái chưa có – Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ có đảm bảo tính pháp lý?